Aktywność naukowa

Obszary aktywności naukowej

 • Biofizyka specyficznych oddziaływań białek i fragmentów kwasów nukleinowych RNA w procesach translacji, splicingu i transportu w komórkach.
 • Synteza chemiczna oligonukleotydowych analogów końca 5' mRNA i ich biologiczna funkcja w procesach ekspresji genu w eukariotach.
 • Stosowanie i rozwijanie metod relaksacyjnych i metod symulacji komputerowych do badania struktury, dynamiki i funkcjonowania biopolimerów i analiza właściwości wybranych układów biomolekularnych.
 • Rozwijanie i zastosowania wieloskalowych metod molekularnego modelowania i bioinformatyki.
 • Identyfikacja i charakterystyka struktury ligandów w miejscach aktywnych enzymów za pomocą spektroskopii emisyjnej: mechanizm aktywności fosforylaz nukleozydów purynowych i syntaz tymidylanowych.
 • Struktura i własności spektralne tylakoidów roślin wyższych.
 • Biofizyczne podstawy działania fosforylaz nukleozydów purynowych oraz synteza i badania biologiczne ich inhibitorów o potencjalnym znaczeniu farmakologicznym.

Metody eksperymentalne

 • spektroskopia molekularna (UV-VIS, emisja fluorescencji, stopped-flow, NMR, CD), dyfrakcja promieni X,
 • kalorymetria,
 • spektrometria masowa,
 • fotofizyka molekularna,
 • elektrochemia, chemia,
 • enzymologia,
 • inżynieria genetyczna.

Metody teoretyczne

 • mechanika i dynamika molekularna,
 • wieloskalowe metody molekularnego modelowania,
 • kwantowa dynamika,
 • bioinformatyka i biologia systemów.

Laboratoria i sprzęt

Standardowa aparatura niezbędna do pracy w laboratorium biofizycznym oraz nowoczesna aparatura zakupiona z projektow POIG:

Pracownia Biopolimerów: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.1 POIG.02.01.00-14-122/09. Fizyka u podstaw nowych technologii - rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Laboratorium Ultrawirowania Analitycznego: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.2 POIG.02.02.00-00-025/09. Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych

Grupy badawcze i niektóre projekty