Aktywność naukowa

Obszary aktywności naukowej

Biofizyka specyficznych oddziaływań białek i fragmentów kwasów nukleinowych RNA w procesach translacji, splicingu i transportu w komórkach.

Synteza chemiczna oligonukleotydowych analogów końca 5' mRNA i ich biologiczna funkcja w procesach ekspresji genu w eukariotach.

Stosowanie i rozwijanie metod relaksacyjnych i metod symulacji komputerowych do badania struktury, dynamiki i funkcjonowania biopolimerów i analiza właściwości wybranych układów biomolekularnych.

Rozwijanie i zastosowania wieloskalowych metod molekularnego modelowania i bioinformatyki.

Identyfikacja i charakterystyka struktury ligandów w miejscach aktywnych enzymów za pomocą spektroskopii emisyjnej: mechanizm aktywności fosforylaz nukleozydów purynowych i syntaz tymidylanowych.

Struktura i własności spektralne tylakoidów roślin wyższych.

Biofizyczne podstawy działania fosforylaz nukleozydów purynowych oraz synteza i badania biologiczne ich inhibitorów o potencjalnym znaczeniu farmakologicznym.

Metody eksperymentalne

spektroskopia molekularna (UV-VIS, emisja fluorescencji, stopped-flow, NMR, CD), dyfrakcja promieni X, kalorymetria, spektrometria masowa, fotofizyka molekularna, elektrochemia, chemia, enzymologia, inzynieria genetyczna.

Metody teoretyczne

wieloskalowe metody molekularnego modelowania, mechanika i dynamika molekularna, kwantowa dynamika, bioinformatyka i biologia systemów.

Sprzęt

Standardowa aparatura niezbędna do pracy w laboratorium biofizycznym oraz nowoczesna aparatura zakupiona z projektow POIG:

  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.1 POIG.02.01.00-14-122/09. Fizyka u podstaw nowych technologii - rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego - Pracownia Biopolimerów
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.2 POIG.02.02.00-00-025/09. Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych - Laboratorium Ultrawirowania Analitycznego

Grupy badawcze

Badania struktur makromolekularnych, ich dynamiki i funkcji

Struktura przestrzenna i molekularny mechanizm katalizy białek z rodziny fosforylaz nukleozydów purynowych

Rola końców 5' mRNA i 5' U snRNA (tzw. struktur kapu) w regulacji ekspresji genu

Mechanizm działania wybranych makrocząsteczek biologicznych i ich składników za pomocą spektroskopii absorpcyjnej, emisyjnej (fluorescencji, fosforescencji) i kinetyki enzymatycznej, w tym technik czasowo-rozdzielczych

Inicjacja translacji i transport wewnątrzkomórkowy: biofizyka oddziaływań białek i RNA

Pracownia Biopolimerów

Rozwijanie i zastosowania wieloskalowych metod molekularnego modelowania i bioinformatyki

Laboratorium Ultrawirowania Analitycznego