Pracownia Biopolimerów

Fizyka u podstaw nowych technologii - rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego POIG.02.01.00-14-122/09
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
"Innowacyjna Gospodarka 2007-2013"
Priorytet 2. Infrastruktura sferyB+R,
Działanie 2.1. ROZWÓJ OśRODKÓW O WYSOKIM POTENCJALE BADAWCZYM
Kwota dotacji - 39 814 000 PLN
Okres realizacji 1 stycznia 2010 - 31 grudnia 2012

Opis projektu

Realizacja projektu w zakresie Zadania nr 3 "Pracownia biopolimerów" ma na celu wzmocnienie i rozwój potencjału badawczego Zakładu Biofizyki poprzez utworzenie nowoczesnej bazy laboratoryjnej, opartej na potencjale Zakładu i wzbogaconej o nową, unikalną aparaturę. Realizacja projektu umożliwi kompleksowe i interdyscyplinarne podejście do badań białek, kwasów rybonukleinowych (RNA) oraz kompleksów molekularnych, przede wszystkim badań ukierunkowanych na złożone obiekty, w których te cząsteczki funkcjonują: od kompleksów molekularnych aż do struktur subkomórkowych. Planowane badania są oparte na współpracy fizyków, chemików oraz biologów, i obejmą pozyskiwanie obiektów badań metodami chemii (syntetyczne fragmenty kwasów nukleinowych, inhibitory enzymów) i inżynierii genetycznej (faktory białkowe i enzymy), ich wszechstronną charakterystykę metodami biofizycznymi pod względem strukturalno-dynamicznym i pod względem oddziaływań międzycząsteczkowych, oraz analizę ich funkcjonowania w układach biologicznych in vitro i in vivo pod kątem praktycznego wykorzystania w chemioterapii i w biotechnologii. Intensywny rozwój nauk biomedycznych zmierza w kierunku poszukiwania molekularnych mechanizmów kluczowych procesów w funkcjonowaniu żywej komórki z udziałem biopolimerów, wraz z praktycznym celem wykorzystania rezultatów w projektowaniu środków farmakologicznych (rational drug design). Kosztowne i zakrojone na szeroka skalę badania high throughput w zakresie genomiki i proteomiki strukturalnej wymagają równocześnie ujęcia aspektów dynamicznych, termodynamicznych i energetycznych biopolimerów w języku biofizyki molekularnej i interdyscyplinarnego podejścia z wykorzystaniem chemii, fizyki i biologii. Te właśnie zagadnienia będą przedmiotem badań z wykorzystaniem nowej aparatury. Możliwość ścisłej współpracy między Pracownią biopolimerów i Pracownią modelowania złożonych układów molekularnych i nanostruktur zapewni wykorzystanie w badaniach doświadczalnych nowoczesnej infrastruktury informatycznej, np. wirtualnej rzeczywistości (virtual reality) i profesjonalnego oprogramowania do obliczeń klasycznych i kwantowych oraz symulacji komputerowych w modelowaniu dużych kompleksów biomolekularych i nanostruktur. Pracownia biopolimerów jest otwarta na współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi ośrodkami naukowo-badawczymi i wdrożeniowymi.

Aparatura pracowni

 1. Dyfraktometr rentgenowski SuperNova A (Cu) Diffraction System Oxford Diffraction → Zapisy na pomiary
 2. Wielofunkcyjny system spektroskopii emisyjnej FCS-FLIM
 3. Spektrofotometr CD CHIRASCAN Applied Photophysics
 4. Mikrokalorymetr ITC-200 MicroCal
 5. Spektrometr masowy API 3200 AB Sciex
 6. Syntetyzer DNA/RNA ÄKTA OLIGOPILOTplus Donserv
 7. Termocykler "Real Time" PCR CFX 96 Bio-Rad
 8. System automatycznej elektroforezy EXPERION Bio-Rad
 9. Chromatograf cieczowy HPLC AGILENT 1200
 10. Wirówka wolnostojąca model Avanti J-26 XPI Beckman Coulter
 11. Autoklaw LABOKLAV 135 V Labo Baza

Regulamin Pracowni Biopolimerów